نرم افزار درمانگاه

نرم افزار درمانگاه

امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف ،امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر ،امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک ،امکان صدور قبض

دامه مطلب خرید

نرم افزار مطب

نرم افزار مطب

امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک ، امکان صدور قبض ، امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز ، گزارش های متنوع بیمه ، امکان محاسبه سهم پزشک

دامه مطلب خرید

نرم افزار EMR

نرم افزار EMR

ازویژگی های منحصربه فرداین نرم افزارمی توان به:استفاده ازقلم نوری برای ثبت گزارش ودستورات پزشک گزارش مشاورپزشکی گزارش پرستاری قابلیت استفاده به صورت تاچ اشاره نمود

دامه مطلب تماس برای خرید

نرم افزار دندان پزشکی

نرم افزار دندان پزشکی

امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیرامکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک امکان صدور قبض گزارش های متنوع بیمه امکان محاسبه سهم پزشک

دامه مطلب خرید

نرم افزارفیزیوتراپی

نرم افزارفیزیوتراپی

امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیرامکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک امکان صدور قبض

دامه مطلب خرید

نرم افزار مراکز تصویر برداری

نرم افزار مراکز تصویر برداری

گزارش های متنوع بیمه امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر امکان محاسبه سهم پزشک امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز امکان صدور قبض امکان تعریف پرسنل و جوابدهی

دامه مطلب خرید