نرم افزار مراکز تصویر برداری

نرم افزار مراکز تصویر برداری

امکانات نرم افزار مراکز تصویر برداری

  1. امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف
  2. امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر
  3. امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک
  4. امکان صدور قبض
  5. امکان استفاده از نرم افزار به صورت شبکه
  6. امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز
  7. گزارش های متنوع بیمه
  8. امکان محاسبه سهم پزشک
نرم افزار مراکز تصویر برداری
سایر محصولات مشابه:
نرم افزار مراکز تصویر برداری

نرم افزارفیزیوتراپی

امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیرامکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک امکان صدور قبض

دامه مطلب خرید

نرم افزار مراکز تصویر برداری

نرم افزار دندان پزشکی

امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیرامکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک امکان صدور قبض گزارش های متنوع بیمه امکان محاسبه سهم پزشک

دامه مطلب خرید

نرم افزار مراکز تصویر برداری

نرم افزار EMR

ازویژگی های منحصربه فرداین نرم افزارمی توان به:استفاده ازقلم نوری برای ثبت گزارش ودستورات پزشک گزارش مشاورپزشکی گزارش پرستاری قابلیت استفاده به صورت تاچ اشاره نمود

دامه مطلب تماس برای خرید