نرم افزار فیزیوتراپی

نرم افزار فیزیوتراپی

امکانات نرم افزار فیزیوتراپی

  1. امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف
  2. امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر
  3. امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک
  4. امکان صدور قبض
  5. امکان استفاده از نرم افزار به صورت شبکه
  6. امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز
  7. گزارش های متنوع بیمه
  8. امکان محاسبه سهم پزشک
نرم افزار فیزیوتراپی
سایر محصولات مشابه:
نرم افزارفیزیوتراپی

نرم افزار مراکز تصویر برداری

گزارش های متنوع بیمه امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر امکان محاسبه سهم پزشک امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز امکان صدور قبض امکان تعریف پرسنل و جوابدهی

دامه مطلب خرید

نرم افزار فیزیوتراپی

نرم افزار مطب

امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک ، امکان صدور قبض ، امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز ، گزارش های متنوع بیمه ، امکان محاسبه سهم پزشک

دامه مطلب خرید

نرم افزار فیزیوتراپی

نرم افزار EMR

ازویژگی های منحصربه فرداین نرم افزارمی توان به:استفاده ازقلم نوری برای ثبت گزارش ودستورات پزشک گزارش مشاورپزشکی گزارش پرستاری قابلیت استفاده به صورت تاچ اشاره نمود

دامه مطلب تماس برای خرید