نرم افزار درمانگاه

نرم افزار درمانگاه (بهنود) آیدین پارسیان

امکانات نرم افزار درمانگاه

  1. امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف
  2. امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر
  3. امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک
  4. امکان صدور قبض
  5. امکان استفاده از نرم افزار به صورت شبکه
  6. امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز
  7. گزارش های متنوع بیمه
  8. امکان محاسبه سهم پزشک
نرم افزار درمانگاه
سایر محصولات مشابه:
نرم افزار درمانگاه

نرم افزار دندان پزشکی

امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیرامکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک امکان صدور قبض گزارش های متنوع بیمه امکان محاسبه سهم پزشک

دامه مطلب خرید

نرم افزار درمانگاه

نرم افزار مطب

امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک ، امکان صدور قبض ، امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز ، گزارش های متنوع بیمه ، امکان محاسبه سهم پزشک

دامه مطلب خرید

نرم افزار درمانگاه

نرم افزار EMR

ازویژگی های منحصربه فرداین نرم افزارمی توان به:استفاده ازقلم نوری برای ثبت گزارش ودستورات پزشک گزارش مشاورپزشکی گزارش پرستاری قابلیت استفاده به صورت تاچ اشاره نمود

دامه مطلب تماس برای خرید